رابطه دندان عقل و بهم ریختگی دندانی

رابطه دندان عقل و بهم ریختگی دندانی

در این نوشته می خوانید :

در باور عمومی مردم و حتی دندانپزشکان رابطه علت و معلولی رویش دندان عقل و بهم ریختگی دندانی (کراودینگ ) ناشی از آن بعنوان مطلبی ثابت شده رایج میباشد .ولی آیا از نظر علمی و بررسی شواهد میشود این رابطه علت و معلولی را ثابت کرد ؟

 

دیررس معمولا زمانی رخ میدهد که دندانهای عقل می رویند .در بیشتر افراد به دلیل اینکه طول فک به اندازه دندانهای عقل از طریق تشکلیل استخوان در ناحیه راموس فک پایین بزرگ نمیشود در نتیجه این دندان ها  به طرز ناجوری نهفته باقی می مانند .دندان های در حال رویش ایجاد فشار میکنند و بنابراین پذیرش این نظریه که دندان های عقل درحال رویش هنگامی که کمبود فضا داشته باشیم به دندان های قدامی فشار وارد کرده و سبب کراودینگ دیررس در پایان دهه دوم به بعد میشوند ،امری معقول به نظر میرسد .

رابطه دندان عقل و بهم ریختگی دندانی

با این وجود ،یافتن چنین نیرویی حتی با دستگاه های امروزی مقدور نیست .در واقع کراودینگ دیررس ثنایا های پایین در افرادی که فاقد دندان های عقل به صورت مادرزادی هستند نیز میتواند پیش آید و اغلب هم چنین میشود .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد با در آوردن زود هنگام دندان های آسیاب دوم ،ممکن است کراودینگ کم شود ،که تصور میشود این مسیله به دلیل برطرف شدن فشار دندان عقل باشد ،ولی مسلما فشار ناشی از جانب دندان عقل ،کراودینگ دیررس را به طور کامل توجیه نمیکند .