دانستنی ها

ناهنجاری کلاسII و جلو بودن فک بالا

با توجه به از دست دادن دندان ۵ بالا راست، طرح درمان انتخابی کشیدن دندان ۵ بالای چپ انجام شد و دندان های فک بالا به مقدار ۶mm به سمت عقب حرکت داده شد.