دانستنی ها

ناهنجاری های دندانی – کراودینگ

ناهنجاری ها : قسمت اول  ناهنجاری کراودینگ به علت عدم تناسب اندازه فک و دندانها رخ می دهد در ناهنجاری کراودینگ به علت نبود فضای کافی در فک افراد، قرار

ناهنجاری دندان های فاصله دار

ناهنجاری ها : قسمت دوم  ناهنجاری دندان های فاصله دار به علت عدم تناسب سایز فکی و سایز دندان ها رخ می دهد به این صورت که در این بیماران