ناهنجاری های کلاس یک

این نتایج حاصل دانش تخصصی و تجربه سال های فعالیت ماست

ارتودنسی کلاس یک

فک بالا و قک پائین در هماهنگی با یکدیگر و سایر استخوان های سر و صورت هستند.

A-کلاس یک – نرمال: فک بالا و فک پائین در هماهنگی با یکدیگر و سایر استخوان های صورت می باشند.

B-کلاس یک – صورت جلو آمده: هر دو فک بالا و پائین در ارتباط با یکدیگر هستند اما نسبت به استخوان های سر و صورت پیش روی کرده اند.

C-کلاس یک – صورت عقب رفته: هر دو فک بالا و پائین در ارتباط با یکدیگر هستند اما نسبت به استخوان های سر و صورت قب رفته اند.

A-کلاس یک – نرمال

B-کلاس یک – صورت جلو آمده

C-کلاس یک – صورت عقب رفته