ناهنجاری های کلاس سه

این نتایج حاصل دانش تخصصی و تجربه سال های فعالیت ماست

ارتودنسی کلاس یک

قک پائین جلوتر ازفک بالا   قرار گرقته است.

G-کلاس سه – فک بالا عقب رفته فک بالا عقب تر از فک پائین و سایر استخوان های سر و صورت می باشد. اندازه و موقعیت فک پائین نرمال می باشد.

H-کلاس سه – فک پائین پیش رفته: فک پائین نسبت به فک بالا و سایر استخوان های سر و صورت جلوتر آمده است.محل و اندازه فک پائین نرمال هستند.

I-کلاس سه – فک بالا عقب رفته و فک پائین پیش رفته : ترکیب حالات E و  F که شدیدترین نوع ناهنجاری کلاس سه می باشد

G-کلاس سه – فک بالا عقب رفته

H-کلاس سه – فک پائین پیش رفته

I-کلاس سه – فک بالا عقب رفته و فک پائین پیش رفته