ناهنجاری های کلاس دو

این نتایج حاصل دانش تخصصی و تجربه سال های فعالیت ماست

فک بالا جلوتر از قک پائین قرار گرقته است.

D-کلاس دو – فک بالا پیشرفته: فک بالا جلوتر از فک پائین و سایر استخوان های سر و صورت می باشد. اندازه و موقعیت فک بالا نرمال می باشد.

E-کلاس دو – فک پائین عقب رفته: فک پائین نسبت به فک بالا و سایر استخوان های سر و صورت عقب تر رفته است.محل و اندازه فک بالا نرمال هستند.

F-کلاس دو – فک بالا پیشرفته و فک پائین عقب رفته : ترکیب حالات E و  F که شدیدترین نوع ناهنجاری کلاس دو می باشد

D-کلاس دو – فک بالا پیشرفته

E-کلاس دو – فک پائین عقب رفته

F-کلاس دو – فک بالا پیشرفته و فک پائین عقب رفته