آلبوم عکس های قبل و بعد از درمان
اینجا میتوانید تصاویر کسانی که برنده جایزه لبخند شده اند را ببینید

شماره پرونده : ۱۰۴۳

کلاس فکی :  کلاس یک

نوع ناهنجاری : کراودینگ متوسط دندانی

طول مدت درمان :۱۸ ماه

توضیحات :
تاثیرات درمان ارتودنسی تنها محدود به تغییر جایگاه دندانها و رابطه فکی نمی باشد بلکه فراتر از آن منجر به تغییرات وسیعی در حالت لبخند، فرم و پوسچر لب ها ، گونه ها، چانه و زاویه فک میشود. در این کیس عمده تغییرات بر روی زیبایی صورت و اجزای لبخند بیمار صورت گرفته است. در این کیس بیمار دارای رابطه فکی کلاس ١ همراه با کراودینگ متوسط دندانی میباشد. در نمای لبخند از روبرو قبل از درمان بیمار نمایش دندانی بسیار کمی دارد ولی در نمای بعد از درمان اصلاح طرح لبخند همراه با افزایش عرضی فک بالا و پایین تاثیر بسیار بالایی بر نمایش دندانها و زیبایی لبخند داشته است و باعث جوانتر شدن لبخند بیمار شده است. در نمای نیمرخ قبل از درمان بیمار به علت کوچکی فک بالا و پایین و نبود زوایای ایده آل دندانها در نتیجه لب ها ، چانه و بافت نرم صورت پوسچر ایده آلی ندارند ولی بعد از درمان اصلاح زوایای دندانها و فکین باعث بهتر شدن پوسچر لب ها ، بافت نرم صورت و زاویه دار شدن فک پایین و از بین رفتن قب قب بیمار شده است.

تصاویر بعد از درمان

تصاویر قبل از درمان