آلبوم عکس های قبل و بعد از درمان
اینجا میتوانید تصاویر کسانی که برنده جایزه لبخند شده اند را ببینید

شماره پرونده : ۱۰۰۲

کلاس فکی : ۲

نوع ناهنجاری : class II malocclusion with constricted arch and severe crowding

نا هنجاری کلاس دو –  همراه با تنگی فک و کراودینگ شدید دندانی

طول مدت درمان : ۲۲ ماه

توضیحات : بیمار دارای نا هنجاری تنگی فک و کراودینگ دندانی شدید همراه با نیش های خارج از قوس میباشد. درمان توسط کشیدن دندانهای پرمولر اول همراه با اکسپانشن عرضی دندانی هر دو فک در مدت ٢٢ ماه انجام شد. در نمای نیمرخ و لبخند بیمار کاملا تاثیرات مثبت بر روی حالت لبها و طرح لبخند بیمار مشهود میباشد

تصاویر بعد از درمان

تصاویر قبل از درمان